[Under Construction]       Gaspersz-Afbouw

   

 

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel1. Geldigheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:

Gaspersz-Afbouw

Fazantenkamp 905

3607 EG Maarssen

KvK nr: 11064020

Hierna te noemen opdrachtgever.

2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.

4. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van

opdrachtnemer.

5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien

deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2. Offerte

Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld.Is er geen termijn vermeld dan geld een termijn

van viertien dagen.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en of derden

1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever

als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de

toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde

opdracht.

Artikel 4. Verplichting van opdrachtnemer

Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepaling van de wet en de overeenkomst uit

te voeren.

Artikel 5. Verplichtingen van opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:

a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen

ontheffingen en beschikkingen enz),een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer.

b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;

c. voldoende gelegenheid voor aanvoer,opslag en/of afvoer van bouwstoffen,materialen

en werktuigen. electriciteit en water

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij

anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.

1. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de

uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij aansprakelijk wanneer dit niet of

niet tijdig geschiedt.

Artikel 6. Extra onvoorziene kosten

1. Opdrachtnemer is gerechtigd extra onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan de

opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak door te berekenen aan de opdrachtgever.

2. Van onvoorziene kosten is sprake indien de kosten zijn ontstaan meer dan drie maanden na

aangaan van de overeenkomst en die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs

niet waren te voorzien.

3. Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever onverwijld op de hoogte te stellen van de onvoorziene

kosten.

Artikel 7. Prijzen

1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W en zijn gebaseerd

op de op dat moment kostenbepalende factoren.

2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan

van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 8. Meer en minderwerk

1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk

komen geheel ten laste van de opdrachtgever.

2. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Artikel 9. Opschorting en intrekken

1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond

van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd

tot vergoeding van zijn schade.

2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds

aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be of verwerkt tegen de kostprijs,

inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen.

3. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht eveneens aan opdrachtnemer als

schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.

4. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie

op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of

niet tijdig zal nakomen.

Artikel 10. Klaagtermijn en garantie

1. Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de

wettelijke eisen en de overeenkomst.

2. Opdrachtgever is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig te

inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht dagen na oplevering.

3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen acht dagen na

oplevering schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.

4. Gebreken die bij grondig onderzoek nietwaarneembaar waren moeten door de opdrachtgever

binnen acht dagen na het waarnemenvan deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden

germeld.

5. Opdrachtnemerdient in staat te worden gesteld gebreken te controleren.

6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolgzijn van het niet, niet tijdig

of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht

is te verstrekken.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen

of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.

8. Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met

name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande

verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen

of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs en / of gevolgschade van een opdrachtgever,

niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn

beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 12. Betalingen

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de nota.

2. Deelnota's kunnen worden toegepast door opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is

ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van

verzending van de factuur.

4. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemergerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en

rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen,

waaronder begrepen de kosten van advocaat, procreur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en

incassobureau.

5. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een

minimum van 115,00 euro.

6. De vordering tot betaling is onmiddelijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of 1 van

de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 13. Ontbinding

Blijft 1 van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is

deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval

indien de wederpartij:

in staat van faillissement geraakt

surs'eance van betaling of schuldsanering aanvraagt

zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en / of vorderingen van

opdrachtgever wordt gelegd

bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig

aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.

 

 

Kvk
Btw